Privacyreglement Stichting Bibliotheek Veenendaal

Bibliotheek Veenendaal verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer, maar ook uw leengegevens of uw voorkeuren die u bij ons heeft opgegeven.

Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u de dienst te kunnen bieden die u bij ons afneemt, namelijk het lidmaatschap van de Bibliotheek.

Wij verzamelen geen gegevens bij derde partijen. De enige gegevens die we verwerken ontvangen we van de betrokkenen zelf.

Welke gegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?
Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens van u:

 1. Naam en contactgegevens. Dit zijn uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN.
 2. Leengegevens. Dit zijn de gegevens over de boeken en e-books die u geleend hebt.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden voor verschillende doelen gebruikt:

 1. Inschrijven van een nieuw lid in ons systeem om vervolgens diensten te kunnen leveren.
 2. Uitlenen en innemen van materialen.
 3. Bij het gebruik maken van de klantenservice.
 4. Bij het uitvoeren van financiële transacties.
 5. Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 6. Om u te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten.
 7. Bij het opvragen van werken uit het bezit van een andere Bibliotheek.
 8. Voor onderzoek en statistiek zoals het bijhouden van het aantal nieuwe klanten.
 9. Voor het versturen van de digitale nieuwsbrief nadat u zich hiervoor heeft aangemeld.
 10. Bij geschillen.

Delen we gegevens met andere partijen?
Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Wij geven uw gegevens in principe niet door aan derden. Er zijn echter enkele situaties waarvoor een uitzondering geldt.

Bibliotheek Veenendaal deelt persoonsgegevens met organisaties die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de leenovereenkomst. Dat is in ons geval de provinciale ondersteuningsinstelling BiSC. Dit is een dienstverlener die zorgt voor het functioneren, het beheer en het onderhoud van de software waarmee we leden en transacties administreren en waarmee we onze collectie administreren.

Als lid van de Bibliotheek Veenendaal kunt u gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kunt u bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden.Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.

Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat u door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de Bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat u een account voor deze dienst(en) aanmaakt geeft u hiermee toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van de Bibliotheek Veenendaal aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring.

Als u gebruik maakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kunt u voor uw rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek. Hiervoor kunt u gebruikmaken van modelbrieven.

De Koninklijke Bibliotheek verzamelt verder van alle Bibliotheken in Nederland (en dus ook van Bibliotheek Veenendaal) geanonimiseerde leengegevens en ledengegevens, voor beleid en marktonderzoek.

Verder is het voor leden mogelijk om via interbibliothecair leenverkeer werken op te vragen uit de collectie van een andere Bibliotheek. Bij het leveren van deze dienst is het noodzakelijk om uw naam en lidmaatschapsnummer te verstrekken aan de andere Bibliotheek.

Tevens kunnen wij uw gegevens verstrekken aan Biebpanel, een onderzoeksinstrument voor Bibliotheken.

Het kan ook voorkomen dat Bibliotheek Veenendaal op grond van wettelijke verplichtingen persoonsgegevens moet verstrekken aan opsporingsinstanties. Wij zullen dat alleen doen wanneer wij daartoe wettelijke verplicht zijn.

Gebruik van foto’s
Wij maken regelmatig foto’s van activiteiten die bij ons plaatsvinden. Die foto’s kunnen we gebruiken in onze uitingen, zoals flyers, de website, etc. Aan de aanwezigen wordt hier van te voren toestemming voor gevraagd.

Cookies
Bij het gebruik van onze website wordt u gevraagd om cookies te accepteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat die geen cookies meer opslaat. Ook kunt u informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Camera’s
Bibliotheek Veenendaal maakt gebruik van bewakingscamera’s. De beelden van deze camera’s worden niet langer bewaard dan vier weken, tenzij langer nodig is voor het oplossen van een delict.

Beveiliging
Bibliotheek Veenendaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Welke rechten hebt u op basis van de verwerking van persoonsgegevens?

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u gebruiken niet juist zijn, hebt u het recht om die aan te laten passen.
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst.
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of dat u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen. Dit betekent dat uw gegevens in die tijd niet gebruikt zullen worden anders dan voor de afhandeling van het verzoek.
 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie van uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
 • Het recht van bezwaar: Bibliotheek Veenendaal kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan beschreven in deze privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken en u de kans bieden uw deelname te weigeren.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, dan kunt u altijd contact opnemen met Bibliotheek Veenendaal. Wij kunnen daarbij om uw identiteitsbewijs vragen. Bibliotheek Veenendaal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, contact met u opnemen.

Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en in de Bibliotheek.

Versie 2 - 5 maart 2020